Handelsbetingelser for Box E45 ApS

Box E45 ApS
Blegvadbrovej 2
8990 Fårup
TLF: 89808828
CVR: 40655190

Generelt

Box E45 ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://www.boxe45.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Box E45 ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Box E45 ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Box E45 ApS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Box E45 ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Box E45 ApS's tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Box E45 ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Box E45 ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Box E45 ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal du kontakte Box E45 ApS via info@boxe45.dk

Betaling

 

Box E45 ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Box E45 ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Box E45 ApS's egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

 

Der gives ikke fortrydelsesret på leje af boksrum, da det er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

 

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Box E45 ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Box E45 ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Box E45 ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Box E45 ApS er: Aage Amby

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Box E45 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til .

Cookies
https://www.boxe45.com/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.boxe45.com/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Box E45 ApS's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

 

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

 

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: box-e45@outlook.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

--------------------------------------------------------

Terms and Conditions for Box E45 ApS

Box E45 ApS
Blegvadbrovej 2
8990 Fårup
Phone: 89808828
VAT: 40655190

Generelt

Box E45 ApS sells a subscription service on the site, https://www.boxe45.com/. The terms and conditions are effective between the individual user and Box E45 ApS.

These terms and conditions for usage are effective for agreements between Box E45 ApS and a physical person (from here on after “The User”) regarding this service. Only individuals who are above the age of 18 and reside in Denmark, are able to enter into agreements with Box E45 ApS regarding this service.

These Terms and Conditions constitute a collective agreement, which is valid between The User and Box E45 ApS.

To access the Service, The User is required to read and accept the Terms and Conditions.

Extend of Service

The User is granted access to the Service on Box E45 ApS's website upon ordering a subscription.

Access the Service

The User is required to register a user account in oder to access the service.

Registration and User Access

The User is responsible for ensuring, that the information provided is accurate at the time of registration. Upon registration, The User may only provide information regarding their own payment and credit cards.

When registering, The User is required to enter a user name and a password (hereafter “Login Information”). The Users Login Information is personal and may not be used by others unless otherwise stated on the product.

The User is required to keep the Login Information in a safe place so that others cannot gain unauthorized access to them. The User is responsible for all use of his or hers user account.

If The User suspects illegal use of The User Login Information, The User must immediately notify Box E45 ApS and also change the password of the account.

Fees and Payment methods

Fees for using the Service must be paid according to the existing price list, which is available on the website.

The subscription is prepaid before every month.

The User is required to pay for the subscription through the means of payment methods offered by
Box E45 ApS on the website. The User commits to sign the necessary documents and to have sufficient funds available for payment through the chosen payment method at each payment date.

Adjustments and Changes

Box E45 ApS reserves the right to change the fees and other Terms of the Service. The change must be notified to The User no later than thirty (30) days before the change takes effect. In the event of such changes, The User is entitled to terminate the subscription with effect from the date on which the change takes effect. If The User does not terminate the subscription before the change takes effect, it must be considered acceptance of the change. Changes that are obviously beneficial to The User apply immediately without the right of cancellation of the User.

Termination of Subscription

Termination of the Service may be effected by the end of the payment period of one month from the latest payment. To terminate the agreement, use the link provided on the front page, or contact Box E45 ApS through box-e45@outlook.dk

Payment

Box E45 ApS accepts online payments with the following credit cards Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark - Kroner (DKK)

Box E45 ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Box E45 ApS's own website also uses encryption with SSL protocol.

If you regret your purchase (Withdrawal)

No right of refund is granted on goods purchased in our webshop, as the product is of such a nature that, under Danish law, the right of return cannot or should not be granted.

Learn more at forbrugerombudsmandens website.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Box E45 ApS, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Box E45 ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Box E45 ApS have access to the information recorded about you.

The data manager in Box E45 ApS is: Aage Amby.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Box E45 ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact

box-e45@outlook.dk.

Cookies

On https://www.boxe45.com/, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at https://www.boxe45.com/,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Box E45 ApS's website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay's payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Complaints

Complaints about product can be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu

When complaining you need to denounce our email address, box-e45@outlook.dk, and the site, on which you made your purchase.

Har du nogle spørgsmål?

Priser, plads, opbevaring, overvågning etc.?

Kontakt os endelig for hjælp til booking.

Box E45 ApS

Blegvadbrovej 2, 8990 Fårup, Danmark

CVR: 40655190

 Tlf.: +45 89 80 88 28

  • White Facebook Icon